Věda se zde spojuje s duchovnem

Pochopení Tachyonové léčby jako léčby duchovní

13.08.2009 15:05

K napsání tohoto článečku mne inspirovaly slova významného léčitele (ve své době nazývaný :Pražský divotvorce) pana Bedřicha Kočího.

Abychom dobře pochopili jakoukoliv duchovní léčbu, musíme nejdříve vědět, z čeho a jak jsme utvořeni.

Jsme duch a máme duši a tělo. Náš duch je naše opravdové (vyšší) „Já“. Duch prostřednictvím duše (síla mezi Astrální a Éterickou schránou) je spojen s naším Fyzickým tělem.

Tělo hmotné či viditelné je vlastně jen zdánlivou hmotou, je prostupné, a jak věda dokazuje, skládá se u dospělého člověka asi ze 64 miliard buněk. Každá z těchto buněk je samostatná a každá má svůj úkol v našem organismu přesně vymezený a vyvíjí svou činnost dle přesně stanovených zákonů, na které naše bytost, t. j. naše duchovní tělo „Já, nemá přímý vliv. To se může v průběhu Evoluce změnit, protože Kristus je zde právě proto, aby změny nastaly přesně tímto směrem.

Věda došla k přesvědčení, že každá z těch asi 64 miliard buněk je složena z několika tisíc atomů a každý atom z několika tisíc elektronů a protonů. Elektrony tvoří s protony jakousi malou planetární soustavu, v níž elektrony obíhají kolem protonů jako planety kolem slunce a jsou poháněny magneticko-elektrickou energií z etheru. Přenos energie z Éteru se děje, dnes i podle nejnovějších poznatků kvantové mechaniky a fyziky, prostřednictvím oněch tolik dnes mezi vědci diskutovaných „Tachyonů“. Tachyony jsou, jak lze poznat, tímto ve skutečnosti „Informační jednotkou Éteru“ – INFORMACÍ k vytvoření energie libovolné frekvence – čili úplně všeho.

Tímto pohybem tvoří zdánlivou, neprůhlednou hmotu, matérii. Tyto, pouhým okem neviditelné částečky, jsou tedy od sebe odděleny prostupným prázdným prostorem, a přece jejich celek činí dojem kompaktní, pevné hmoty.

Tyto elektrony a protony nejsou ve skutečnosti také ještě posledními, nejmenšími částečkami, nýbrž jsou to jen nejmenší viditelné částečky materiální vědou uznané, které jsou utvořeny z nejjemnější substance z ÉTHERU . Je to tak jemná substance, že pozvolna přechází většině lidí do neviditelna a stává se, našimi smysly hůř zachytitelnou. Tato substance má v esoterických naukách a Východní filosofii název ÉTHER. Větší část našeho Éterického těla a světa většina lidí nevnímá a neví o něm, protože to již není pevná hmota a naše fyzické smysly nedokáží tyto jemné frekvence již vnímat.

Kdybychom mohli sledovati vývoj lidských přirozeností, došli bychom k poznání, že všechna energie, naše tělo ovládající, je také původu duchovního, a že celé naše tělo je duchovní neb duševní podstaty. Jinými slovy Éterické tělo (odkaz na čakry)  transformuje životní energii z těla Astrálního do těla Fyzického. Životní energie je zde myšlena jako tvořivá láska pocházející ze zákonů Vesmíru (chcete-li z „Božího všehomíra“). Tato substance lásky je totožného charakteru se  substancí tvořící naše „Já“ – Tělo DUCHOVNÍ. Zde v této rovině se děje opravdové uzdravování – zde kotví síly k samoléčbě fyzického těla. Rozumní lékaři a léčitelé všeho druhu se shodnou, že čakry existují. Všechny nauky o energetickém systému těla Člověka nechť jsou tomu důkazem.

Mezi všemi těmito našimi těly probíhá přenos a působení informací, sil, elektrických a magnetických impulsů, chemických a fyzických reakcí. Souhrn těchto složitých procesů, probíhajících na mnoha, mnoha úrovních současně, lidstvo souhrně nazývá ŽIVOT.

Lidé, jako nejvyšší A NEJDOKONALEJŠÍ ŽIVÉ BYTOSTI NA FYZICKÉ PLANETĚ ZEMI, mají samostatné duchovní tělo nazývané „Vyšší Já“ čili jenom "Já" . Toto „Já“ je ve věku Zemském (Literatura pojednávající o vývoji Země - Anthroposofie.doc (464,5 kB)) teprve pouhým zárodkem – je to nejmladší a nejméně vyvinutý článek člověka. Tato duchovní podstata nás všech lidí, je ve skutečnosti a po určitém vývoji, nadřazená tělu Astrálnímu, které na naší planetě má celá zvířecí říše. Astrální tělo, tedy má být zdokonaleno (pomocí „Já“ v bdělém stavu vědomí) aby mohlo plně sloužit našemu „Já“, poté i tělo Éterické a Fyzické.

 

Jednotlivá těla a síly působení mezi nimi

Těla

Doopravdy je to tak, že jednou se používá jako terminologie popisů člověka podle názvů jednotlivých článků (tělo fyzické, éterické, astrální, duchovní) a jindy zase terminologie podle sil a vztahů, které probíhají mezi nimi (tělo, duše, duch). A protože lidská bytost sestává ze 4. článků, vztahy mezi nimi jsou pouze tři. Zde je počátek zmatků, které působí tolik potíží v porozumění. Všechny nauky, učící o člověku jako bytosti trojjediné, učí v podstatě o tom samém, jako nauky popisující člověka jako bytost se čtyřmi přirozenostmi.

Tedy nejstarší a nejdokonalejší je tělo Fyzické, které máme společné s nerostnou, rostlinnou i zvířecí říší. Pak tělo Éterické (Éterné), které máme společné s rostlinnou a zvířecí říší. Je to naše soustava čaker a proudění energie (meridiány aj…). Tělo Astrální, které mají kromě nás zvířata je tělo pocitové – jsou to pudy, vášně, strachy, velká část našich myšlenek, doměnek a naučených věcí – odtud pramení všechny příčiny našich nemocí. Tyto tři výše popsané články jsou podle různých nauk ještě dělitelné na další podčlánky, které zde není potřeba uvádět. Vystačíme si plně s čtyřčlánkovou lidskou bytostí. Naše duchovní „Já“ tyto tři články používá k působení v hmotném fyzickém světě. Naše „Já“ nás teprve činí individuálními bytostmi s možností použití svobodné vůle a v konečné fázi evoluce se pomocí něj z pouhých tvorů staneme TVŮRCI.

Tyto těla se navzájem tak silně prolínají, že prakticky ani jedno toto tělo není ohraničeno, nemůžeme si tedy naše vyšší články, které někdy nazýváme „těly“ představovat způsobem, jakým si představujeme tělo fyzické.

Proto je nutné se podívat na jednotlivé síly, které mezi našimi těly zprostředkovávají přenos a transformaci informací v energie a frekvence potřebné k existenci života. 

Síly působící mezi těly

Duch – síla (moc) proudící mezi tělem duchovním „Já“ a Astrálním tělem – je totožná se substancí „Já“

Duše – síla proudící mezi článkem Astrálním a Éterickým - je totožná s astrální substancí

Tělo – zde je míněna síla, která pohání životní pochody v našem Fyzickém těle a také ono Fyzické tělo samotné tedy je to síla, proudící mezi tělem Éterným a tělem Fyzickým.

 

To je ono ujasnění v terminologiích, protože mnohdy působí obtíže v chápání, když někdo říká, že jsme bytost čtyřčlánková a jiný ví, že jsme trojjediné bytosti. Pravda je u obou. Ano, mezi čtyřmi články odshora dolů a odspoda nahoru mohou existovat tři vztahy.

 

Pentagram – geometrie a  čísla k nám a o nás hovoří

Symbol pentagramu přesně vyjadřuje poměry vztahů a souvislostí lidských článků k sobě samým. Pentagram má svou symbolickou moc proto, protože tuto pravdu obsahuje s matematickou přesností. Pravda má vždy moc a velká a přesná pravda má velkou a přesnou moc. Pentagram je proto symbol, vztahující se k jedné z mnoha pravd, doslova „Matematickou“ pravdivostí, přesných vědomostí o podstatě lidského bytí. Matematickou proto, protože v samotné Matematice již  slovo jako pravda a nepravda ztrácí pojem. Zde neexistuje nic jako lež. V Matematice vládne jasně a názorně ztělesněná moc pravdy. Nauky o numerologii a vůbec vědy o číslech jasně hovoří o tom, že zákony přírody platí i pro člověka jako jedince se svým „Já“.

 

 

 Číslo 9 je nejvyšší číslo. V numerologii je to číslo nejvyššího principu, principu nejvyšší vibrace – vibrace Lásky.

 

Tato teorie nám také přesně vysvětluje, proč je pentagram tak často vyjádřený s lidským tělem uprostřed.

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode